ІЕУ

В умовах світових модернізаційних процесів вищої освіти велике значення займає вивчення та підготовка гуманітарної складової під час навчання у вищих начальних закладах. Пріорететні знання з історії України та української культури повинні формувати національно-патріотичну складову освіти і слугувати розвитку загального рівня культурно-історичних знаннь у студентів та випускників ВНЗ.   

Дисципліна “Історія України та української культури” є нормативною дисципліною, обов’язковою для вивчення студентами усіх напрямів підготовки. Цій навчальній дисципліні належить важливе місце в системі сучасної освіти, оскільки професійно підготовлений працівник має визначатися не тільки глибокими спеціальними знаннями, а й високими громадянськими, патріотичними якостями, мати розвинений світогляд, бути всебічно ерудованим.

Мета навчальної дисципліни „Історія України та української культури”: виробити вміння аналізувати і узагальнювати історичний матеріал у певній системі, оцінювати найважливіші події та явища української історії та культури в контексті світової історії; порівнювати історичні події, орієнтуватися в науковій періодизації історії, формувати вміння знаходити і критично аналізувати потрібну інформацію з минулої та сучасної історії та культури України; застосовувати набуті знання для прогнозування суспільних процесів; формування і розвиток гуманістичного світогляду,  поваги до людини будь-якої національності, виховання національної самосвідомості і гідності, патріотизму.

Основними завданнями дисципліни є:

·               показати студентам, що минуле України має тисячолітню традицію і є історією одного з найбільших європейських народів;

·               навчити студентів аналізувати історичні та культурні джерела, пам’ятки минулого, що дозволяють аналітично мислити й об'єктивно сприймати події історії України;

·               навчити студентів розуміти історичні процеси, що відбувалися в Україні з найдавніших часів, показати розвиток державотворчої діяльності, суспільних та культурних процесів;

·               в ході викладання курсу “Історія України та української культури” формувати із студентів свідомих громадян України з почуттям відповідальності за історичну долю своєї держави.

Досягнення мети здійснюється проблемно-хронологічним розглядом історії України. В основі навчання лежить концепція загальнолюдських цінностей, виховання високоморальної, гуманної, інтелігентної особистості.

            Зміст та матеріал дисципліни відповідає рекомендаціям НМК, змісту підручників та учбових посібників, виданням українських науковців останніх років, та враховує досвід читання дисципліни і наукові досягнення на кафедрі.

            Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах згідно до рекомендацій Європейської кредитно-модульної системи ECTS.


Історія Ураїни та української культури