НМП

До Вашої уваги дистанційний курс з німецької мови (граматичний аспект) для студентів 2 курсу.

Мета курсу: сформувати у студентів німецькомовну комунікативну компетенцію на рівні А2-В1, достатньому для забезпечення вільного, нормативного, стилістично адекватного спілкування у особистісній, публічній, професійній та освітній сферах.

Авторка: 
Макарова Катерина Павлівна- викладач кафедри германських мов та перекладу.

Мета курсу Практичной тренiнг з нi мецькоi мови -сформувати у студентiв 1-го курсу комунiкативну компетенцiю на рiвнi A1-A2 достатньому для вiльного та стилiстично-адекватного спiлкування нiмецькою мовою у особистiснiй та публiчнiй сферах.

Авторка: Бублик Вioлета Вадимiвна, старший викладач кафедре германских мов i перекладу.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФІСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

«НІМЕЦЬКА МОВА»

Для студентів українсько-німецького учбово-наукового інституту

 

 Рівень  – Бакалавр

  

Вступ

Знання іноземних мов як засобу соціального спілкування є невід'ємною частиною суспільного розвитку нашого часу. Геополітичне положення та сучасний економічний стан України, сусідство з Європейським Союзом, все тісніші політичні, економічні, культурні та інші суспільні контакти з усіма німецькомовними країнами, а також процес інтеграції в Європу вимагають знання іноземних мов, зокрема німецької мови як обов’язкового компонента у галузі вищої освіти.

В Україні якість освіти сучасного студента як майбутнього фахівця пов’язана з необхідністю оволодіння іноземними мовами, що сприятиме мобільності українських студентів у Європі (Міністерство освіти і науки України, 2004) і має відповідати міжнародним уявленням щодо основних компетенцій справжнього фахівця.

 Щоб задовольняти цим вимогам, необхідно на основі подальшого розвитку набутих у школі знань докорінно оновити зміст викладання німецької мови за професійним спрямуванням у вищих навчальних закладах України. Це вимагає нової орієнтації цілей, принципів, змісту, методик викладання мови, оцінювання набутих знань відповідно до визначених в освітньо-кваліфіційній характеристиці фахівця типових завдань та вмінь їх застосування у його діяльності.

Пропонована Програма націлена на практичну міждисциплінарну і професійну орієнтацію занять з німецької мови, в центрі уваги яких знаходиться студент. Важливою метою цієї програми є спрямування навчального процесу на формування і розвиток основних навичок та вмінь у соціальному та професійному спілкуванні, а також стратегій самостійного вивчення німецької мови.

 Мета та завдання дисциплини.

Навчальна дисципліна “Німецька мова” займає важливе місце в реалізації освітньо-професійної програми підготовки  магістра і тематично пов’язана з багатьма навчальними курсами, зокрема з “Діловою українською мовою”, “Культурологією” та професійно-технічними дисциплінами.

Метою викладання навчальної дисципліни німецька мова є сформувати у студентів німецькомовну професійно-орієнтовану комунікативну компетенцію на рівні А2-В1, достатньому для забезпечення вільного, нормативного, стилістично адекватного спілкування у особистісній, публічній, професійній та освітній сферах.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Німецька мова» є:

- мовна компетенція: засвоєння фонетичного, граматичного, лексичного матеріалу в межах передбаченої програмою тематики, необхідного для реалізації комунікативного наміру у відповідних сферах і ситуаціях спілкування; розвитку уміння та навичок читання адаптованих та оригінальних текстів, здатності точно й адекватно розуміти текст;

мовленнєва компетенція: розвиток умінь і навичок монологічного, діалогічного та писемного мовлення; формування у студентів релевантної комунікативній ситуації мовленнєвої поведінки; формування уміння сприймати та розуміти монологічні та діалогічні висловлювання носіїв мови в межах соціально-побутової, сімейної, соціально-культурної тематики в середньому темпі мовлення;

- лінгвосоціокультурна компетенція: оволодіння лінгвокраїнознавчими, соціокультурними і соціально-психологічними навичками, знаннями та вміннями, які забезпечують здатність та готовність особистості до міжкультурного діалогу; формування толерантності;

- комунікативно-професійна компетенція: формування елементарних навичок комунікативної поведінки у сфері професійного спілкування (відповідно до сфери спілкування).

Згідно з вимогами галузевих стандартів вищої освіти студенти повинні:

знати:

a) у результаті формування лексичної німецькомовної професійно-орієнтованої компетенції: стійкі вирази (розмовні фрази/формули,фразеологічні ідіоми, стійкі вирази), однослівні форми в межах лексичних тем,що вивчаються, а також граматичні елементи закритих класів (артиклі, кількіснізайменники, вказівні займенники, особові займенники, питальні слова тавідносні займенники, присвійні займенники, прийменники, допоміжні дієслова,сполучники, частки);

б) у результаті формування граматичної німецькомовної професійно-орієнтованої компетенції: можливості вираження граматичного значення таособливості граматичної організації елементів, категорій, класів, структур,процесів, відношень у німецькій мові;

в) у результаті формування семантичної німецькомовної професійно-орієнтованої компетенції: можливості реалізації зв’язків слова із загальнимконтекстом (відношення, конотація, експонування загальних специфічнихпонять), а також внутрішньо лексичних зв’язків (синоніми/антоніми, гипоніми,колокації, відношення типу «частина –ціле», можливості досягненняеквівалентності перекладу); можливості реалізації логічних зв’язків(підрядності, пресу позиції, імплікативності);

г) у результаті формування фонологічної німецькомовної професійно-орієнтованої компетенції: знати фонеми та способи їх реалізації у певномуконтексті (алофони); фонетичні ознаки розрізнення морфем; фонетичний складслів (складоподіл, наголос, тон); фонетику речення (просодію); явищафонетичної редукції (вокалічної, сильних і слабких форм, асиміляції, елізії);

д) у результаті формування орфографічної німецькомовної професійно-орієнтованої компетенції: форму великих та малих літер у вигляді прямогошрифту та курсиву; пунктуаційні знаки та випадки їх вживання; логографічнізнаки загального вжитку;

е) у результаті формування орфоепічної німецькомовної професійно-орієнтованої компетенції: правила написання слів, що вивчаються; правилазастосування письмових позначок, зокрема, знаків пунктуації;

ж) у результаті формування соціокультурної та соціолінгвістичноїнімецькомовної професійно-орієнтованої компетенції: лінгвістичні маркерисоціальних/ регіональних/ національних/ етнічних/ професійних стосунків;правила ввічливості; вирази народної мудрості; реєстрові відмінності різнихваріантів мови;

з) у результаті формування прагматичної німецькомовної професійно-орієнтованої компетенції: принципи, за якими організовуються,структуруються і укладаються повідомлення;

к) у результаті формування функціональної німецькомовної професійно-орієнтованої компетенції: мікро- та макрофункції різних мовних форм, а такожсхеми соціальної взаємодії (моделі вербального та невербальногонімецькомовного спілкування).

вміти :

1) у аудіюванні: розуміти широкий спектр текстів, що звучать,простежуючи також прихований зміст (в межах лексичних тем, щовивчаються).

2) у мовленні: брати активну участь в обговоренні тем, які знайомі, а такожпідтримувати розмову на повсякденні теми без очевидних утруднень у доборівиразів; чітко, структуровано і вичерпно висловлюватися щодо відповіднихситуацій, застосовуючи при цьому належним чином різні синтаксичні засоби (вмежах лексичних тем, що вивчаються).

3) у читанні: читати достатньо швидко, щоб упоратися з академічнимкурсом, знайти інформацію у тексті або зрозуміти нестандартне листування (вмежах лексичних тем, що вивчаються); розуміти широкий спектр достатньовеликих текстів, простежуючи також зміст (в межах лексичних тем, щовивчаються).

4) у письмі: підготувати твір; висловлюватися спонтанно і вільно уписьмовій формі, не відчуваючи часто потребу добору слів (в межах лексичнихтем, що вивчаються).

Завдання:

- набуття навичок практичного володіння німецькою мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; одержування новітньої фахової інформації через іноземні джерела;

- користування усним монологічним  та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики;

- перекладу з іноземної мови на рідну текстів загальнонаукового характеру;

- реферування та анотування суспільно-політичної та  фахової літератури рідною та нымецькою мовами.