ІПІГ, кафедра лінгводидактики

Метою даного дистанційного курсу є вивчення дисципліни "Українська мова для іноземних студентів початкового етапу навчання" для студентів-іноземців на етапі довузівської підготовки. 

Завдання даного курсу формують початкові мовні уміння та навички у студентів-іноземців у комплексному підході. Вони включають в себе комунікативні, навчальні та виховні задачі. 

Вся система дистанційного курсу з української мови підпорядкована реалізації цих взаємопов'язаних задач.

Кінцевою метою даного дистанційного курсу є адаптація іноземних слухачів на початковому етапі вивчення української мови до навчання у ВНЗ України та роботи в україномовному середовищі. Вона реалізується у вирішенні конкретних поетапних завдань при вивченні дисципліни.

Даний курс «Українська мова як іноземна» розроблено для іноземних слухачів, які навчаються за спеціальними програмами мовної підготовки с метою реалізації комунікативної, навчальної, країнознавчої цілей. 

Кінцевою метою на початковому етапі вивчення української мови як іноземної є адаптація слухачів до проживання навчання та роботи в україномовному середовищі. Реалізація кінцевої мети полягає в поетапному вирішенні конкретних завдань вивчення дисципліни.

Завдання вивчення дисципліни:

  • забезпечити засвоєння слухачами базового мовного матеріалу, а саме: особливості фонетичної, лексичної, морфологічної, словотвірної, правописної та синтаксичної систем української мови з виходом у мовленнєву діяльність; 
  • дати поняття про вимову звуків та графічне позначення їх літерами, граматичні категорії різних частин мови, особливості українського словотвору, будову різних типів речень; 
  • сформувати уміння й навички (як загальні, так і специфічні) за основними видами мовленнєвої діяльності на базі загальнолітературного та публіцистичного стилів; 
  • дати систему мовленнєвих зразків, основні відомості для вивчення – адресат мовлення, монолог і діалог (полілог), український мовленнєвий етикет; 
  • ознайомити з елементами культури та історії України, м. Одеси, враховуючи комунікативні потреби слухача, що реалізується у змісті практичних завдань і вправ, у тематиці усних висловлювань. Цьому також сприятиме залучення текстового матеріалу, пов’язаного з історією української держави, її символами, життям українського народу, його культурою, ментальністю.

Реалізація вищепрелічених завдань уможливить забезпечення навчання за програмою інтенсивного курсу вивчення української мови як іноземної, що базується на робочій навчальній програмі дисципліни «Українська мова як іноземна» для слухачів підготовчого факультету ІПІГ в обсязі, що передбачено програмою дисципліни – інтенсивний курс 316 годин. Цілі й задачі викладання української мови як іноземної на ІПІГ визначають лінгвометодичну концепцію та зміст навчання.

Курс предназначен для студентов-иностранцев, обучающихся на подготовительном факультете