ПЗ

      Мета дисципліни спрямована на глибоке засвоєння студентами обсягу знань, що формують правничий світогляд особистості, юридичне мислення, застосування теоретичних правових знань у практичних ситуаціях, що виникають у сфері договірних відносин. Важливою складовою є набуття навичок самостійної роботи, необхідних для подальшого поглиблення й оновлення правових знань, що безпосередньо формує правосвідомість і правову культуру фахівця.
Завданням вивчення дисципліни є формування у студента:
- знань основ договірного права, його основних принципів, що закріплені у чинному законодавстві;
- вмінь аналізувати норми чинного законодавства та застосовувати норми договірного права у практичних ситуаціях;
- навичок щодо роботи з нормативно-правовими актами, вірного користування юридичною термінологією та застосування правових норм на практиці.

1.2. Компетентності, знання та вміння
ЗК5. Здатність працювати в команді.
РН1. Застосовувати уміння і навички групової взаємодії.
ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.
РН2. Застосовувати навички установлення міжособистісних контактів.
ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
РН3. Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних правових джерел.
РН4. Володіти навичками використання інформаційно-комунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу та використання інформації з різних правових джерел.
ЗК12. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
РН5. Вміти застосовувати отримані правові знання у професійній діяльності та повсякденному житті.
РН6. Мати практичні навички роботи з нормативно-правовими актами та іншими джерелами права.