ЕП

Мета та завдання дисципліни, її місце і значення у навчальному процесі

Мета дисципліни: задовільнити потреби майбутніх фахівців з економіки в знаннях у сфері ситемного аналізу категорії економічного ризику на підгрунті виконання вельбального аналізу, якісних підходів, економіко-математичних методів і моделе


Дисципліна є вибірковою й вивчається студентами спеціальності 051 - Економіка у 4 семестрі

Мета та задачі дисципліни, 

її місце і значення у навчальному процесі

Економічний аналіз є основним методом виявлення закономірностей та тенденцій розвитку виробництва і є однією з дисциплін, що складають основу економічної освіти.

Аналітична підготовка майбутніх бакалаврів, спеціалістів , магістрів з економіки будь-якого фахового спрямування ведеться шляхом саме вивчення дисципліни економічний аналіз. Володіння прийомами і методами економічного аналізу створює для фахівців підґрунтя для розвитку їх економічного мислення, набуття ними здатності сприймати економічні процеси, що відбуваються на підприємстві (в інших об’єктах управління) у всій багатогранності і взаємообумовленості.

Предметом економічного аналізу є господарська діяльність підприємств і установ. Об’єкт аналізу – процеси, проблеми, показники, економічна інформація.

Власно метою дисципліни є навчання студентів використовувати набуті знання для розв’язання різних проблем економіки підприємства і управління господарською діяльністю, пошуку можливостей підвищення ефективності виробництва.

Завданням вивчення дисципліни є оволодіння студентами  методами економічного аналізу, методикою аналізу різних сторін діяльності підприємства; придбання навичок підбору інформації та її обробки.

Дисципліна «Економічний аналіз» сформувалася на стику багатьох наук шляхом інтеграції окремих їх елементів. Вона базується на знаннях, отриманих на навчені таких дисциплін, як економічна теорія, макроекономіка, мікроекономіка, математика та математичне моделювання, економіка, організація та управління, статистика.

 

Вимоги до компетенцій, знань, та умінь

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти України, ОКХ та ОПП для галузі знань 0305 - ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО, для бакалаврів напряму підготовки 6.030507 - МАРКЕТИНГ.

Бакалавр з напряму підготовки «Маркетинг» повинен мати розвинені аналітичні здібності, вміння реально оцінювати економічний стан підприємства.

Вивчення дисципліни спрямовано на розвиток аналітичного мислення та на вирішення таких типових задач:

·                    оволодіння методами підвищення науково-економічної обгрунтованності бізнес-планів;

·                    дослідження їх виконання;

·                    виявлення економічної ефективності використання трудових, матеріальних та фінансових ресурсів;

·                    дослідження резервів виробництва та розробка шляхів їх використання;

·                    обґрунтування управлінських рішень.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Оволодіти: методами економічного аналізу, методикою аналізу різних сторін діяльності підприємства; придбати навички підбору інформації та її обробки.

Уміти: застосовувати методику економічного аналізу в практичній роботі, виконувати кількісний та якісний аналіз конкретних ситуацій, робити висновки та формулювати рекомендації щодо використання результатів аналізу.

            Одержання необхідних знань та умінь забезпечуються шляхом слухання лекцій, закріплення теоретичних та набуття практичних навичок шляхом виконання конкретних розрахунків на практичних заняттях, виконання розрахунково-графічної роботи. Підсумковою формою контролю є залік.

Знати: теоретичні основи економічного аналізу:

-        його зв'язок з іншими дисциплінами;

-        джерела інформаційного забезпечення ЕА;

-        методи виконання економічного аналізу;

-        методику формування системних показників, що характеризують роботу аналізуємого об'єкту;

-        форми організації аналітичної роботи на підприємстві;

-        робити висновки та формулювати рекомендації щодо використання результатів аналізу.