ЕСУІР

Мета та задачі дисципліни 

"Стратегічне планування та розвиток територій"

    

     Метою викладення навчальної дисципліни є формування системи теоретичних знань та професійних компетентностей, навичок про сутність та зміст стратегічного планування, стратегічними та тактичними змінами у розвитку територій.

     Задачами дисципліни є: вивчення основних категорій стратегічного планування розвитку територій, засвоєння принципів, методів і прийомів обґрунтування стратегічного планування, вивчення системи планування в Україні, засобів и методів, ознайомлення з принципами, завданнями та функціями маркетингу на підприємстві; ознайомлення з сутністю маркетингових алгоритмів, стратегій та політик; набуття практичних навичок обґрунтування планових рішень, методології стратегічного і тактичного планування, соціально-економічного аналізу у процесі стратегічного планування розвитку територій, організації планової роботи з розвитку територій, управління земельними ресурсами.

            П. Самуельсон: «Економічна теорія – королева наук»

            М. Фридмен: «Економіка – наука, що очаровує, вона дивна тим, що її фундаментальні принципи дуже прості, тим не менш розуміють її далеко не всі»

  В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
– основні етапи становлення і розвитку економічної теорії;
– сутність матеріального виробництва як основи розвитку суспільства;
– еволюцію відносин власності, моделі економічних систем;
– товарну організацію виробництва та форми суспільного виробництва;
– теорію грошей;
– ринок: сутність, структура, значення; еволюцію ринкової системи;
– мікроекономічну проблематику підприємницької діяльності;
– макроекономічні проблеми економічної теорії;
– основи економічної політики.

  В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти розбиратися в широкому колі економічної проблематики:
– застосовувати економічні закони та категорії;
– розв’язувати проблеми щодо ефективності економічної діяльності підприємств;
– оцінювати консервативні та позитивні тенденції суспільного розвитку;
– аналізувати криву виробничих можливостей;
– розраховувати сукупний суспільний продукт;
– розрізняти моделі економічних систем;
– застосовувати закон вартості та обігу грошей;
– визначити фундаментальні економічні проблеми у ринковому господарстві;
– застосовувати закони функціонування та розвитку ринкової системи (закон зростаючих граничних витрат, закон грошового обігу, закони пропозиції та попиту, тощо;
– вміти приймати практичні рішення в тих чи інших економічних ситуаціях.