М

Мета та завдання дисципліни

Навчальна дисципліна «Управління персоналом бізнес-структур» охоплює основне коло питань стосовно теоретико-методологічних засад та практичних інструментів управління персоналом бізнес-структур, які є базовими в системі формування професійних знань фахівців з менеджменту, набуття навиків та вмінь дослідження механізмів керування людьми, прийняття стратегічних кадрових рішень, планування та прогнозування кадрових питань спрямованих на сталий розвиток організації в умовах динамічного навколишнього середовища.

Мета вивчення дисципліни – формування знань, навичок та вмінь щодо розроблення, здійснення та управління персоналом бізнес-структур, забезпечення цілеспрямованого та ефективного використання кадрового потенціалу.

Предметом вивчення дисципліни є особливості та загальні закономірності формування, функціонування та розвитку кадрової діяльності бізнес-структур.

Завдання вивчення дисципліни:

  • сприяти розумінню сутності й соціальної значущості управління персоналом у сучасних динамічних умовах, а також з’ясуванню місця і ролі курсу в системі менеджменту та формуванні якостей менеджера;

  • розвивати здібності до саморозвитку фахових якостей кадрового менеджера відповідно до службового становища в ієрархії управління, а також з формування ефективної управлінської команди для досягнення цілей бізнес-структури;

  • сприяти засвоєнню методологічних основ управління персоналом, а також формуванню навичок використання соціальних і психологічних технологій управління;

  • ознайомити студентів, які самостійно вивчають курс «Управління персоналом бізнес-структур» з його основними завданнями і змістом, а також з літературою з теорії і практики формування кадрової системи організації.