КТА

Програма вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.050202 – Автоматизація та комп′ютерно-інтегровані технології.
Дисципліна належить до циклу професійної підготовки і викладається у 5-му семестрі. Шифр дисципліни за навчальним планом ПП В.01.
Навчальним планом передбачені аудиторні заняття у виді лекцій, лабораторного практикуму та виконання курсової роботи
Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.

Метою викладання дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» є навчання студентів елементам рішення наступних типових задач:
- налагодження автоматичних систем контролю технологічного процесу
- налагодження схем сигналізації, управління, блокування
- розробка мікропроцесорних систем контролю та управління
- налагодження автоматизованих систем регулювання