МВМС

Дистанійний курс «Основи стандартизації» старшого викладача кафедри металорізальних верстатів, метрології та сертифікації Огієнко М.С. знаходиться у стадії розроблення на базі відповідного курсу дисципліни з плану підготовки бакалаврів за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

  • Метою вивчення дисципліни «Основи стандартизації» є є формування комплексу знань щодо стандартизації як нормативної бази та універсального інструменту впорядкування у різноманітних видах діяльності, як складової забезпечення права споживача на безпеку продукції та послуг у межах технічного регулювання.
  • Предметом дисципліни є науково-методична база ї організаційна структура стандартизації, а також нормативні документи зі стандартизації, порядок їх розробки, надання чинності, впровадження та ведення.
  • Завданням вивчення дисципліни є опановування студентами основами знань:
  1. про історію, сутність, функції та науково-технічні принципи і методи стандартизації;
  2. про значення міжнародної стандартизації для підвищення якості, безпечності та конкурентоспроможності продукції і усунення бар’єрів у торгівельно-економічних відношеннях;
  3. про правові й організаційні основи стандартизації, нормативні документи (НД) зі стандартизації в Україні;
  4. про методи визначення ефективності робіт зі стандартизації та застосування НД зі стандартизації.

Дисципліна «Методи та засоби випробувань машин» (МЗВМ) входить до циклу дисциплін професійної підготовки магістрів зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» і є обов’язковою для вивчення та семестрової атестації при формуванні індивідуального навчального плану студента. Ця дисципліна дає студентам відомості про роль та значення випробувань технологічних машин, розкриває методологію проведення різних видів випробувань.

Головною метою дисципліни МЗВМ є надання студентам необхідні для їх майбутньої роботи теоретичні знання та практичні навики з процедур проведення випробувань технологічних машин.