ТКММ

Дисципліна „Хіміко-термічна обробка металів” призначена для формування знань у сфері застосування нових матеріалів, які поряд із звичайним комплексом механічних та технологічних властивостей мали б особливі функціональні характеристики.

Метою викладання дисципліни є засвоєння теоретичних основ хіміко-термічної обробки металів, отримання знань про підвищення стійкості металів та сплавів в умовах корозії, тертя, ерозії, підвищених температур, методів їх зміцнення хіміко-термічною обробкою.


        Мета вивчення дисципліни - засвоєння студентами питань, що включають відомості про методи отримання тугоплавких матеріалів їх властивості та їх застосування в машинобудуванні.

        В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати

- основні технологічні методи отримання тугоплавких матеріалів; 

- конструкції та обладнання, інструменти і прилади для механічної обробки, зварювання, плавки; 

- основні властивості матеріалів, призначення матеріалів, використання їх сплавів;

- основи термічної обробки, вплив ТО і деформації на властивості матеріалу, основні вимоги до вибору матеріалу для деталей машин;

- методи отримання матеріалу і подальшої його обробки, застосування в промисловості.

          Вміти

- вирішувати задачі по методам одержання тугоплавких металів;

- визначати їх властивості, такі, як температура плавлення, холодноламкість і температури переходів з пластичного у крихкий стан; 

- опанувати знання про сплави на основі хрому та молібдену, вольфраму і ренію, ванадію, ніобію, танталу, титану, цирконію, гафнію; 

- використовувати довідники для металів і сплавів, обирати конструкційний матеріал для деталей машин, обґрунтувати вибір; 

- створювати загальну технологію виробництва тугоплавких матеріалів і сплавів на їх основі, розрахувати режими загальних видів зварювання, плавлення, прогнозувати поведінку матеріалів у процесі експлуатації.


 Мета та задачі дисципліни,

її місце і значення у навчальному процесі

Метою вивчення дисципліни є надбання студентами знань з теоретичних основ технології напилювання захисних покриттів на робочі поверхні деталей машин та механізмів з ціллю їх відновлення чи зміцнення, вивчення основних типів газотермічних методів напилювання (ГТН) та їх обладнання, розробки технології процесу, контролю його параметрів та визначення запобіжних  заходів по охороні праці.

Для досягнення мети даного курсу студенти поглиблять свої знання в області металознавства, фізичних основ вакуумної технології, до- і надзвукових потоках, теорії подібності та  підготовці в звуженій області одержання покриттів  газотермічними методами.

Дисципліна базується на знаннях, отриманих при вивченні таких дисциплін, як іноземна мова, філософія, вища математика, обчислювальна техніка та програмування, фізика, хімія, методи та засоби випробувань, інженерна та комп’ютерна графіка, теоретичні основи електротехніки, основи стандартизації.

Дисципліна забезпечує подальше вивчення дисциплін: технологія приладобудування; контроль та технічна діагностика; сертифікаційні випробування продукції.


Мета та задачі дисципліни, її місце в учбовому процесі

Завданням дисциплiни “Матеріалознавство” є вивчення студентами фiзико-хiмiчних основ, структури та побудови  вiдповiдних  матерiалiв, методiв ïхного контролю,  ознайомлення  з  їх  властивостями і залежнiстю останнiх вiд технологiчних та експлуатацiйних факторiв, а також пiдготовленiсть студентiв до грамотного вибору матерiалiв при конструюваннi і виробництвi новоï технiки.

Курс базується на знаннях, одержаних при вивченнi дисциплiн "Хiмiя",  "Фiзика",  "Вища математика", курс є базовим для всiх професiйно орiєнтованих дисциплiн, особливо безпосередньо пов’язаних з виробництвом, дослiдженням та експлуатацією рiзних матерiалiв.

Основна мета викладання дисципліни – вивчення майбутніми фахівцями необхiдного обсягу знань в галузi використання конструкцiйних матерiалiв, принципiв побудови та виготовлення, перспектив розвитку та можливостей використування при конструюваннi, виробництвi та експлуатацiï технiки. Вибір матеріалу дисципліни грунтувався на підставі досвіду викладання цієї дисципліни на кафедрі “Технологiï конструкцiйних матерiалiв i матерiалознавства"

Вимоги до компетенцій, знань та умінь

В результаті вивчення курсу студенти повинні:

з н а т и  побудову та структуру матерiалiв, фiзико-хiмiчне пiдгрунтя їх властивостей у взаємозв'язку зi складом, структурою, технологiєю одержання матерiалiв, технологiєю формотворення, а також дiєю зовнiшнього середовища, характеристики i можливе використання рiзних матерiалiв, їх класифiкацiєю, основнi вимоги стандартiв на матерiали та їх сортамент;

у м  i т и пов'язувати властивостi матерiалiв з їх структурою, особливостями технологiї, дiєю зовнішніх та експлуатацiйних факторiв, провадити розрахунки та експерименти по визначенню параметрiв матерiалiв,  працювати з обладнанням i приладами при вивченнi властивостей та визначеннi параметрiв матерiалiв, вибирати матерiали з необхiдними параметрами (з урахуванням технологiчних, експлуатацiйних та економiчних факторiв), працювати з нормативно-технiчними документами на матерiали.

– р о з у м і т и  філософські і методологічні аспекти змісту дисципліни в загальній структурі об'єкту дослідження і його практичного втілення з урахуванням сучасного розвитку.

      Дисципліна "Матеріалознавство" відноситься до першого (бакалаврського) рівня ВО за спеціальностю 161 – Хімічні технології та інженерія.
Мета дисципліни: - ознайомити студентів з властивостями і структурою основних класів металевих і неметалевих матеріалів, а також показати можливості керування властивостями і структурою матеріалів на базі знання закономірностей формування структури.
Завдання дисципліни:
- вивчення будови металевих і неметалевих матеріалів, їх міцності, надійності, довговічності.
-освоєння принципів формування структури і властивостей різних груп конструкційних і інструментальних матеріалів. 
- вивчення сучасних технологій термічної і хіміко-термічної обробки.
Предметом освоєння дисципліни є наступні об'єкти:
- Матеріали, які застосовуються в промисловості.
- Маркування та властивості матеріалів.
- Способи зміни структури і властивостей.
Після вивчення дисципліни студент повинен демонструвати такі результати:
Знати:
- Основні групи та класи сучасних матеріалів, їх властивості та область застосування;
- Фізичні основи матеріалознавства, технології отримання і обробки машинобудівних матеріалів;
- Основні класи сучасних матеріалів, їх властивості та область застосування, принципи вибору матеріалів, особливості етапів життєвого циклу матеріалів і виробів з них;
- Закономірності структуроутворення, фазові перетворення в матеріалах, вплив структурних характеристик на властивості матеріалів;
- Методи дослідження;
- Фізико-механічні характеристики матеріалів і методи їх визначення;
- Матеріали, які використовуються в хімічній технології, їх основні характеристики, методи захисту від корозії.
Вміти:
- визначати призначення і хімічний склад стали по її марці;
- формулювати вимоги, до матеріалу виходячи з умов експлуатації;
-вибирати матеріали для заданих умов експлуатації з урахуванням вимог технологічності, економічності, надійності і довговічності виробів;
- вибирати матеріали і технологічні процеси для вирішення завдань професійної діяльності;
- визначати фізичні, хімічні, механічні властивості матеріалів при різних видах випробувань;
- вибирати матеріали, оцінювати і прогнозувати поведінку матеріалу і причини відмов продукції під впливом на них різних експлуатаційних факторів;
- вибирати матеріал оцінювати і прогнозувати поведінку матеріалу і причин відмов продукції під впливом на них різних факторів.
Короткий зміст дисципліни:
Тема 1. Атомно-кристалічна будова металів та їх кристалізація.
Тема 2. Механічні властивості та конструкційна міцність металевих матеріалів.
Тема 3. Основи теорії сплавів.
Тема 4. Залізо та його сплави.
Тема 5. Термічна та хіміко-термічна обробка сталей та чавунів.
Тема 6. Леговані сталі, властивості та термообробка.
Тема 7. Кольорові метали та їх сплави.
Дисципліна викладається  в 2-му семестрі і складається з лекційних та лабораторних занять. Згідно навчального плану закінчується заліком.