ІМ

Курс має на меті допомогти студентам  опанувати польську мову під час планового університетського курсу . Лексичний,  граматичний  матеріал, розмовні конструкції забезпечують  початковий рівень володіння мовою.

         Курс укладений для студентів, які вивчають польську мову, призначений для інтенсивного навчання початківців. При підготовці  програми було вирішено, що пояснення та граматичні коментарі доцільно  подавати українською та польською мовою. Останнє, однак, не означає, що студенти зможуть самостійно, без допомоги викладача, опановувати польську мову. Граматичний матеріал свідомо обмежено  темами, які забезпечать лише початковий рівень мовленнєвих вмінь та навичок. Відсутність докладних пояснень з граматичних тем  обумовлюється тим, що курс розрахований на відповідно підготовлене коло користувачів.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни

 

«ІНОЗЕМНА (ПОЛЬСЬКА) МОВА»

 

 

Для студентів 1-го курсу усіх спеціальностей

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

            Програма дисципліни відповідає навчальному плану підготовки фахівців першого освітньо-наукового рівня для денної форми навчання.

            Дисципліна викладається в 1 та 2 семестрах і складається з практичних занять. Згідно навчального плану семестри мають закінчуватися заліком. Дисципліна має націлити майбутніх фахівців на творче застосування отриманих знань у їх практичній діяльності.

1.1. Мета та завдання дисципліни

 

Метою вивчення дисципліни є формування  комунікативної,  лінгвістичної,  соціокультурної та професійної компетенції студентів шляхом їх залучення до виконання професійно орієнтованих завдань, формування інтерактивних вмінь і навичок усного та писемного мовлення з послідовним удосконаленням кожного окремого виду мовленнєвої діяльності.

Практична, розвиваюча, загальноосвітня та виховна мета складають основні цілі викладання дисципліни «Іноземна мова (польська)».

Практична мета навчання: оволодіння необхідним лексичним та граматичним матеріалом, передбаченим відповідною програмою з іноземної (польської) мови, з метою використання отриманих знань у подальшій практичній діяльності.

Розвиваюча мета передбачає розвиток комунікативних здібностей студента, його пам’яті (слухової, зорової, оперативної та тривалої), уваги (довільної і мимовільної), логічного мислення, вольових якостей, пов’язаних з досягненням прогресу в навчальній діяльності.