ІМІ, кафедра загальної та медичної фізики

У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Метою вивчення дисципліни є
- ознайомлення студента з основними фізичними явищами та ідеями;
- опанування ним фундаментальних понять, законів та теорій сучасної та класичної фізики, а також засобів фізичного дослідження;
- повідомлення студентам певної суми знань, що є фундаментальними і сприяють засвоєнню курсів загально-технічних та спеціальних дисциплін, дозволяють орієнтуватися в потоці нау-кової і науково-технічної інформації, характерному для сучасної епохи;
- формування у студентів наукового світогляду;
- ознайомлення студентів з основними типами сучасної апаратури, вироблення у них початко-вих навичок проведення експериментальних наукових досліджень при вивченні різнома-нітних фізичних явищ та оцінки похибок вимірювань.
Для досягнення мети вивчення дисципліни студенти повинні навчитися самостійно ставити теоретичні й практичні задачі науково-технічних досліджень, розв’язувати задачі узагальнення ре-зультатів вимірювань, метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки, забезпечення єд-ності та точності результатів досліджень.
Дисципліна «Фізика» базується на знаннях, отриманих при вивченні таких дисциплін: шкіль-ний курс фізики; астрономія; вища математика; обчислювальна техніка та програмування; філософія; іноземна мова. Фізика є однією з загальних дисциплін у системі підготовки першого освітнього рів-ня, базовою для вивчення великої кiлькостi спецiальних дисциплiн. Дисципліна має націлити майбутніх фахівців на осмислене і творче застосування отриманих знань в їх практичній діяльності.

В даний час неможливо уявити галузь промисловості, в якій не використовувалися б електронні прилади або електронні пристрої вимірювальної техніки, автоматики і обчислювальної техніки. Причому тенденція розвитку така, що частка електронних інформаційних пристроїв і пристроїв автоматики безупинно збільшується. Це є результатом розвитку інтегральної технології, впровадження якої дозволило налагодити масовий випуск дешевих, високоякісних, які не потребують спеціальної настройки і налагодження мікроелектронних функціональних вузлів різного призначення.
Промисловість випускає майже всі електронні функціональні вузли, необхідні для створення пристроїв тієї чи іншої галузі: інтегральні електронні підсилювачі електричних сигналів; комутатори; логічні елементи; перемножувача електричної напруги; тригери; лічильники імпульсів; регістри; суматори і т.д. Випускаються мікропроцесори і мікропроцесорні комплекти, що представляють собою обчислювальну машину або її основні вузли, виготовлені в одному корпусі або в декількох малогабаритних корпусах.
Ефективне застосування інтегральних мікросхем, особливо аналогового типу, неможливо без знання принципів їх дії і основних параметрів.
У навчальному курсі досить широко розглянуті математичні основи проектування цифрових пристроїв, що дозволяють створювати цифрові схеми, що вимагають мінімальну кількість елементів для свого функціонування и малу годину формування вихідних сигналів.
Важливим харчування є об'єднати пристрої цифрової и аналогової техніки. Часто невірно зібраний засіб перетворення одного типу сигналу в інший веде до малоефективної роботи пристрою, вузла або блоку.
Навчальний курс буде корисний для студентів, бакалаврів и магістрів, які вивчають основи цифрової та аналогової схемотехніки.