ІМІ, кафедра загальної та медичної фізики

Дисципліна викладається протягом п’ятого  та шостого семестрів третього курсу, складається з лекційних та лабораторних занять і входить в нормативну частину навчального плану підготовки першого (бакалаврського) рівня для спеціальності 163 Біомедична інженерія. Відповідно до навчального плану передбачає виконання розрахунково-графічної роботи та закінчується іспитом в кожному (п’ятому та шостому) семестрі.

Мета вивчення дисципліни  - засвоєння студентами елементної бази сучасної схемотехніки, загальних принципів побудови та режимів роботи напівпровідникових приладів, джерел вторинного електроживлення, електронних підсилювачів, розрахунків їх характеристик, вивчення логічних основ і функціональних вузлів цифрових пристроїв.


Дисципліна викладається протягом сьомого семестру четвертого курсу, складається з лекційних та практичних занять і входить в нормативну частину навчального плану підготовки першого (бакалаврського) рівня для спеціальності 163 Біомедична інженерія. Відповідно до навчального плану закінчується заліком.

Мета вивчення дисципліни  - застосовувати пакети інженерного програмного забезпечення для проведення досліджень, аналізу, обробки та представлення результатів, а також для автоматизованого проектування медичних приладів та систем.

Дисципліна викладається протягом шостого семестру третього курсу, складається з лекційних та лабораторних занять і входить в нормативну частину навчального плану підготовки першого (бакалаврського) рівня для спеціальності 163 Біомедична інженерія. Відповідно до навчального плану передбачає виконання курсової роботи і закінчується іспитом.

Мета вивчення дисципліни  - формування комплексу знань, вмінь та розумінь, а також здобуття навичок з принципів аналізу електричних кіл, узагальненого уявлення про електромагнітні явища, засвоєння студентами елементної бази сучасної електроніки, імпульсних пристроїв, автогенераторів та мікропроцесорних пристроїв.


Дисципліна викладається протягом шостого семестру третього курсу, складається з лекційних та лабораторних занять і входить в нормативну частину навчального плану підготовки першого (бакалаврського) рівня для спеціальності 163 Біомедична інженерія. Відповідно до навчального плану передбачає виконання курсової роботи і закінчується іспитом.

Мета вивчення дисципліни  - формування комплексу знань, вмінь та розумінь, а також здобуття навичок з принципів аналізу електричних кіл, узагальненого уявлення про електромагнітні явища, засвоєння студентами елементної бази сучасної електроніки, імпульсних пристроїв, автогенераторів та мікропроцесорних пристроїв.


Дисципліна викладається протягом п’ятого  та шостого семестрів третього курсу, складається з лекційних та лабораторних занять і входить в нормативну частину навчального плану підготовки першого (бакалаврського) рівня для спеціальності 163 Біомедична інженерія. Відповідно до навчального плану передбачає виконання розрахунково-графічної роботи в п'ятому семестрі та закінчується іспитом в п’ятому та заліком в шостому семестрі.

Мета вивчення дисципліни  - засвоєння студентами елементної бази сучасної схемотехніки, загальних принципів побудови та режимів роботи напівпровідникових приладів, джерел вторинного електроживлення, електронних підсилювачів, розрахунків їх характеристик, вивчення логічних основ і функціональних вузлів цифрових пристроїв.


У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Метою вивчення дисципліни є
- ознайомлення студента з основними фізичними явищами та ідеями;
- опанування ним фундаментальних понять, законів та теорій сучасної та класичної фізики, а також засобів фізичного дослідження;
- повідомлення студентам певної суми знань, що є фундаментальними і сприяють засвоєнню курсів загально-технічних та спеціальних дисциплін, дозволяють орієнтуватися в потоці нау-кової і науково-технічної інформації, характерному для сучасної епохи;
- формування у студентів наукового світогляду;
- ознайомлення студентів з основними типами сучасної апаратури, вироблення у них початко-вих навичок проведення експериментальних наукових досліджень при вивченні різнома-нітних фізичних явищ та оцінки похибок вимірювань.
Для досягнення мети вивчення дисципліни студенти повинні навчитися самостійно ставити теоретичні й практичні задачі науково-технічних досліджень, розв’язувати задачі узагальнення ре-зультатів вимірювань, метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки, забезпечення єд-ності та точності результатів досліджень.
Дисципліна «Фізика» базується на знаннях, отриманих при вивченні таких дисциплін: шкіль-ний курс фізики; астрономія; вища математика; обчислювальна техніка та програмування; філософія; іноземна мова. Фізика є однією з загальних дисциплін у системі підготовки першого освітнього рів-ня, базовою для вивчення великої кiлькостi спецiальних дисциплiн. Дисципліна має націлити майбутніх фахівців на осмислене і творче застосування отриманих знань в їх практичній діяльності.

В даний час неможливо уявити галузь промисловості, в якій не використовувалися б електронні прилади або електронні пристрої вимірювальної техніки, автоматики і обчислювальної техніки. Причому тенденція розвитку така, що частка електронних інформаційних пристроїв і пристроїв автоматики безупинно збільшується. Це є результатом розвитку інтегральної технології, впровадження якої дозволило налагодити масовий випуск дешевих, високоякісних, які не потребують спеціальної настройки і налагодження мікроелектронних функціональних вузлів різного призначення.
Промисловість випускає майже всі електронні функціональні вузли, необхідні для створення пристроїв тієї чи іншої галузі: інтегральні електронні підсилювачі електричних сигналів; комутатори; логічні елементи; перемножувача електричної напруги; тригери; лічильники імпульсів; регістри; суматори і т.д. Випускаються мікропроцесори і мікропроцесорні комплекти, що представляють собою обчислювальну машину або її основні вузли, виготовлені в одному корпусі або в декількох малогабаритних корпусах.
Ефективне застосування інтегральних мікросхем, особливо аналогового типу, неможливо без знання принципів їх дії і основних параметрів.
У навчальному курсі досить широко розглянуті математичні основи проектування цифрових пристроїв, що дозволяють створювати цифрові схеми, що вимагають мінімальну кількість елементів для свого функціонування и малу годину формування вихідних сигналів.
Важливим харчування є об'єднати пристрої цифрової и аналогової техніки. Часто невірно зібраний засіб перетворення одного типу сигналу в інший веде до малоефективної роботи пристрою, вузла або блоку.
Навчальний курс буде корисний для студентів, бакалаврів и магістрів, які вивчають основи цифрової та аналогової схемотехніки.