Мета дисципліни - забезпечити розвиток загальних та спеціальних компетентностей у здобувачів вищої освіти в галузі управління використанням природних ресурсів, оцінки рівнів негативного впливу антропогенного навантаження на довкілля, розробки рекомендацій щодо проведення природоохоронних і природооновлювальних заходів.

Завдання дисципліни: 

  • Обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідних для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування. 
  • Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців.
  • Здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом творчого застосування існуючих та генерування нових ідей.

Мета дисципліни - засвоєння необхідного мінімуму знань з теоретичних і методологічних основ природоохоронного законодавства та екологічного права, формування у студентів сталої системи еколого-правових поглядів і знань, навичок застосування екологічного законодавства, підвищення рівня свідомості та еколого-правової культури.

 Задачі дисципліни:

  • з’ясування особливостей становлення та розвитку екологічного права в Україні;
  • вивчення студентами структури екологічного законодавства;
  • вивчення змісту основних актів екологічного законодавства;
  • вивчення екологічних відносин, які виникають між суб’єктами екологічного права;
  • опанування еколого-правовою термінологією;
  • формування навичок тлумачення і застосування норм екологічного права;
  • вміння вибору оптимальних державно-правових засобів щодо забезпечення екологічної безпеки людини у процесі будь-якої діяльності, охорони довкілля, ефективного використання природних ресурсів та захисту екологічних прав особи.