ІБЕІТ, кафедра торгівлі та підприємництва

         1. Огляд курсу

       Дисципліна викладається протягом 1 курсу 2 семестру 071 «Облік і оподаткування» (денна форма навчання терміном навчання 1 рік 10 місяців), 2 курсу 3 семестру для спеціальностей 075 «Маркетинг» (денна форма навчання терміном 3 роки 10 місяців) та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 3 курсу 5 семестру (дистанційна і заочна форма навчання) і складається з лекційних та практичних занять. Згідно навчального плану має закінчуватися захистом розрахунково-графічної роботи та екзаменом. 

       Дисципліна «Мікроекономіка» є однією з обов’язкових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки у системі підготовки бакалаврів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Вона узагальнює набуті студентами знання,  формує ринково-орієнтований економічний світогляд, знайомить з методами прийняття господарських рішень за наявних ресурсів та альтернативних можливостей їх використання.

       У процесі вивчення дисципліни зосереджується увага на засвоєнні знань з таких питань: теорія попиту і пропозиції, теорія споживчого вибору, діяльність підприємства в різних умовах конкуренції на ринку та ін.

       Дисципліна має націлити майбутніх фахівців на застосування отриманих знань у їх практичній діяльності.

2. Мета та завдання дисципліни

       Метою вивчення дисципліни є формування базових знань і практичних навичок щодо методологічної бази мікроекономічного аналізу поведінки суб’єктів ринку.

       Завдання вивчення дисципліни:

-        оволодіння універсальним інструментарієм прийняття раціональних господарських рішень;

-        пізнання закономірностей функціонування мікросистем у різних ринкових ситуаціях;

-        характеристика та аналіз основних типів ринкових структур;

-        визначення впливу загальної ринкової рівноваги на ефективність розміщення ресурсів в економіці;

-        дослідження причин обмеженої недостатності ринкового регулювання, критерії добробуту, необхідність державного втручання в економіку.

         Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти України для галузі знань 07 – УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ, для бакалаврів за спеціальністю 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ», 075 «МАРКЕТИНГ», 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

        Дисципліна базується на знаннях та вміннях, отриманих при вивченні таких дисциплін, як «Політична економія», «Макроекономіка» та ін.

        Дисципліна може викладатись разом з дисциплінами «Фінанси», «Торговельне підприємництво» та ін.


В умовах зростаючого динамізму середовища господарювання стратегічна орієнтація підприємств є необхідною умовою їх виживання і досягнення стійкої конкурентної переваги. Особливої актуальності в даний час здобуваю питання, пов'язані з ефективним управлінням підприємством на етапі реалізації стратегії і проведення стратегічних змін.
Таким чином, дисципліна «Управління змінами» охоплює основні поняття в галузі стратегічного управління, обґрунтовує актуальність і необхідність впровадження змін підприємством.
Предметом дисципліни управлінські відносини, які виникають в процесі управління стратегічними змінами на підприємстві.
Мета дисципліни «Управління змінами» полягає у формуванні у майбутніх фахівців сучасного системного мислення та комплексу спеціальних вмінь, практичних знань та навичок у галузі процесу управління змінами.
Основні завдання дисципліни:
– ознайомлення з сутністю управління стратегічними змінами;
– формування вмінь характеризувати зміст процесу змін та його послідовних етапів;
– формування навиків щодо управління змінами на різних етапах життєвого циклу підприємства;
– вивчення сучасних методів управління змінами;
– дослідження теоретичних основ ресурсно-компетенційної бази стратегічних змін;
– оволодіння сутністю процесу взаємозв’язку стратегії та організаційної структури управління підприємством;
– формування знань щодо сутності організаційної культури та управління стратегічними змінами;
– засвоєння сутності управління опорами змін.
Методичною основою вивчення дисципліни «Управління змінами» є сучасні праці провідних зарубіжних та вітчизняних вчених і фахівців-практиків з питань сутності, значення і проблем в області побудови ефективної системи взаємодії на підприємстві.
Дисципліна «Управління змінами» є вибірковою дисципліною з циклу професійної підготовки магістрів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», яка тісно пов’язана з такими дисциплінами, як «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Торговельне підприємництво», «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Психологія підприємництва». Дисципліна може вивчатися одночасно з дисциплінами: «Економічне управління підприємницькою діяльністю», «Антикризове управління підприємницькою діяльністю», «Управління проектами в підприємницькій діяльності», «Інноваційне управління підприємницькою діяльністю», «Економічна діагностика», «Управління конкурентоспроможністю підприємницьких структур», «Злиття та поглинання підприємницьких структур», що має орієнтувати майбутніх фахівців на практичне застосування отриманих знань в професійній діяльності.