РТС

Метою дисципліни є формування комплексу знань з загальної теорії інформації та кодування: прикладна те­орія інформації; теорія потенційної завадостійкості та алгебраїчна теорія кодування та здобуття знань з фізичних принципів роботи та навичок проектування сучасних багатоканальних систем передачі інформації.

У системі підготовки бакалаврів дисципліна ві­дноситься до циклу спеціальних профілюючих дисциплін та призначена для одержання спеціа­льних знань з теорії інформації та кодування, що використовуються при дослідженні, проекту­ванні та використанні систем передачі інформації.

Основними задачами вивчення дисципліни є:

  1. Вивчення основ теорії інформації, інформаційних характеристик джерел повідомлень та каналів зв’язку.
  2. Вивчення основної теореми кодування К. Шеннона у каналі без завад, принципів ефектив­ного кодування, питань інформаційного узгодження джерела повідомлень із каналом зв’язку.
  3. Вивчення основ алгебраїчної теорії завадостійкого кодування; теореми кодування К. Шен­нона для каналу з завадами; границь коректувальних можливостей лінійних кодів.
  4. Вивчення питань кодування та декодування найважливіших класів циклічних кодів. Оці­нювання ефективності застосування завадостійких кодів у системах передачі інформації.
  5. Вивчення питань кодування та декодування згорткових, каскадних та турбо кодів для супутникових систем зв’язку. Алгоритм декодування Вітербі. Поняття енергетичного вигра­шу кодування (ЕВК).
  6. Розгляд методів і фізичних принципів, що лежать в основі побудови одноканальних та ба­гатоканальних радіотехнічних систем передачі інформації.
  7. Використання сучасних мов програмування високого рівня та сучасних комп’ютерних систем автоматизованого проектування  для вирішення за­дач проектування та аналізу різноманітних пристроїв, що входять до систем передачі та обробки інформації.