Вивчення дисципліни має забезпечити знання широкого кола теоретичних концепцій щодо психології особистості, розроблених видатними вченими XX сторіччя, розуміння природи особистості, її пояснення та прогнозування. Розуміння особистості дозволить майбутнім фахівцям з соціальної роботи пояснити свою унікальність та унікальність інших людей, пояснити окремі вчинки людей та увесь їх життєвий шлях, засвоїти нові форми поведінки та методи навчання, виховання, психологічної підтримки особистості та способи полегшення її соціальної адаптації.
Мета викладання дисципліни полягає у формуванні наукового світогляду щодо психології особистості, яка допоможе студентам пояснювати, прогнозувати і контролювати поведінку людини, використовуючи теорії, розроблені видатними вченими 20 століття.
Основними завданнями дисципліни є:
- сформувати уявлення про сутність, принципи та цілі психології особистості;
- оволодіти знаннями щодо концептуальних підходів до психології особистості;
- навчити застосовувати здобуті знання з метою корекції поведінки особистості, виходячи із конкретних цілей та напрямку теоретичної школи;
- оволодіти технологіями та методами емпіричного дослідження особистості.
Робоча навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за першим рівнем підготовки - бакалавр спеціальності «Соціальна робота».
Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вузах, рекомендованої Європейською кредитно-трансферною системою (ЄКTS).