Мета дисципліни: поглиблене вивчення проблем сучасної вітчизняної і зарубіжної теорії і практики соціальної роботи, формування навичок теоретичного аналізу літератури в аспекті різних наукових і практичних підходів. Для досягнення мети вивчення дисципліни студенти повинні навчитися вирішувати наступні завдання:
- узагальнити базові знання за методологією соціальної роботи як наукової теорії, суспільного феномену, соціальної діяльності і учбової дисципліни; - сформувати у студентів теоретичні уявлення про найбільш актуальні проблеми розвитку соціальної роботи як області соціального знання, основні напрями розвитку категоріального апарату; - систематизувати і узагальнити знання про основні теорії соціальної роботи, що впливають на практику і вибір стратегії діяльності фахівців; - дати системне уявлення про рівні, види і ресурсні системи соціальної роботи; - дати студентам знання про різні соціальні проблеми, що виникають у клієнта соціальної роботи, і способи їх вирішення; - освітити специфіку соціальної роботи як професійної діяльності у її взаємозв'язку і взаємодії з теорією соціальної роботи; розкрити найбільш важливі проблеми взаємодії і координації теорії і практики соціальної роботи; - сформувати у студентів системні уявлення про основні тенденції розвитку соціальної роботи в Україні і за кордоном, найбільш важливі проблеми розвитку інституту соціальної роботи в нашій країні; - сприяти вживанню студентами на практиці результатів наукових досліджень і теоретичних знань.
Змістовно ця дисципліна вивчається на основі отриманих знань при освоєнні таких дисциплін як "Соціальна робота: теорія, практика", "Волонтерство у соціальній роботі", "Технології і методи соціальної роботи", "Основи психологічної самодопомоги соціального працівника", "Соціальна робота з різними категоріями клієнтів", "Cучасні інформаційні технології в соціальній роботі", "Соціальне проектування", "Організація діяльності органів соціального захисту населення", "Соціальні технології роботи з сім'ями та дітьми" і готує до соціальної діяльності через практики, в процесі яких застосовуються знання, отримані по даній дисципліні.
В процесі освоєння дисципліни використовуються наступні освітні технології, способи і методи формування компетенцій: розігрування ролей, ігрові вправи, дискусія, дебати, "мозковий штурм" (атака), активізація творчої діяльності, метод малих груп, підготовка письмових аналітичних робіт, творчі завдання і тому подібне.
Окрім вільної орієнтації в теоретичних питаннях, студенти повинні закріпити раніше отримані на інших курсах уміння виділяти і формулювати проблему, ставити дослідницькі цілі і завдання, підбирати методичний інструментарій, проводити практичне дослідження і аналізувати його результати.
Передбачається розробка майбутніми магістрами соціальної роботи соціальних проектів, програм і моделей для вирішення конкретних соціальних проблем. Це дозволить сформувати необхідні в соціальній роботі навички професійної діяльності.
Дисципліна має націлити майбутніх фахівців на осмислене і творче застосування отриманих знань в їхній практичної діяльності.